To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Raghupati Raghava Raja Ram

From Wikipedia, the free encyclopedia

Raghupati Raghav Raja Ram (sometimes called Ram Dhun) is a notable bhajan (Hindu devotional song) that was widely popularized by Mahatma Gandhi.[1]

YouTube Encyclopedic

 • 1/5
  Views:
  4 661 303
  9 251 293
  3 699 450
  50 942 597
  901 885
 • ✪ RAGHUPATI RAGHAV RAJA RAM - By Hladini Feat. Steve - Baal Gopal - Powered By Madhavas Rock Band
 • ✪ SHREE RAM BHAJAN :- RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM | LORD RAMA BHAJAN ( FULL SONG )
 • ✪ Raghupati Raghav Raja Ram Lyrical Video | रघुपति राघव राजा राम | Ashit Desai | Times Music Spiritual
 • ✪ "Raghupati Raghav Krrish 3" Full Video Song | Hrithik Roshan, Priyanka Chopra
 • ✪ Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pawan Sita Ram [Full Song] - Aarti Bhakti Geet

Transcription

Contents

Lyrics

The actual song is called 'Nama Ramayanam' which is the condensed version of epic Ramayana written by sage Valmiki in Sanskrit. Nama Ramayanam consists of 108 Shlokas and similar to complete Ramayana, Nama Ramayanam has seven chapters which are divided into Balakandah, Ayodhyakandah, Kishkindhakandah, Sunderkandah, Yuddhakandah and Uttarakandah.[2]

Sanskrit

॥नामरामायणम्॥

॥बालकाण्डः॥

शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्॥१॥ कालात्मकपरमेश्वर राम्॥२॥ शेषतल्पसुखनिद्रित राम्॥३॥ ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम्॥४॥ चण्डकिरणकुलमण्डन राम्॥५॥ श्रीमद्दशरथनन्दन राम्॥६॥ कौसल्यासुखवर्धन राम्॥७॥ विश्वामित्रप्रियधन राम्॥८॥ घोरताटकाघातक राम्॥९॥ मारीचादिनिपातक राम्॥१०॥ कौशिकमखसंरक्षक राम्॥११॥ श्रीमदहल्योद्धारक राम्॥१२॥ गौतममुनिसम्पूजित राम्॥१३॥ सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम्॥१४॥ नाविकधावितमृदुपद राम्॥१५॥ मिथिलापुरजनमोहक राम्॥१६॥ विदेहमानसरञ्जक राम्॥१७॥ त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम्॥१८॥ सीतार्पितवरमालिक राम्॥१९॥ कृतवैवाहिककौतुक राम्॥२०॥ भार्गवदर्पविनाशक राम्॥२१॥ श्रीमदयोध्यापालक राम्॥२२॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥अयोध्याकाण्डः॥

अगणितगुणगणभूषित राम्॥२३॥ अवनीतनयाकामित राम्॥२४॥ राकाचन्द्रसमानन राम्॥२५॥ पितृवाक्याश्रितकानन राम्॥२६॥ प्रियगुहविनिवेदितपद राम्॥२७॥ तत्क्षालितनिजमृदुपद राम्॥२८॥ भरद्वाजमुखानन्दक राम्॥२९॥ चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम्॥३०॥ दशरथसन्ततचिन्तित राम्॥३१॥ कैकेयीतनयार्थित राम्॥३२॥ विरचितनिजपितृकर्मक राम्॥३३॥ भरतार्पितनिजपादुक राम्॥३४॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥अरण्यकाण्डः॥

दण्डकवनजनपावन राम्॥३५॥ दुष्टविराधविनाशन राम्॥३६॥ शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम्॥३७॥ अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम्॥३८॥ गृध्राधिपसंसेवित राम्॥३९॥ पञ्चवटीतटसुस्थित राम्॥४०॥ शूर्पणखार्तिविधायक राम्॥४१॥ खरदूषणमुखसूदक राम्॥४२॥ सीताप्रियहरिणानुग राम्॥४३॥ मारीचार्तिकृदाशुग राम्॥४४॥ विनष्टसीतान्वेषक राम्॥४५॥ गृध्राधिपगतिदायक राम्॥४६॥ शबरीदत्तफलाशन राम्॥४७॥ कबन्धबाहुच्छेदक राम्॥४८॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥किष्किन्धाकाण्डः॥

हनुमत्सेवितनिजपद राम्॥४९॥ नतसुग्रीवाभीष्टद राम्॥५०॥ गर्वितवालिसंहारक राम्॥५१॥ वानरदूतप्रेषक राम्॥५२॥ हितकरलक्ष्मणसंयुत राम्॥५३॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥सुन्दरकाण्डः॥

कपिवरसन्ततसंस्मृत राम्॥५४॥ तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम्॥५५॥ सीताप्राणाधारक राम्॥५६॥ दुष्टदशाननदूषित राम्॥५७॥ शिष्टहनूमद्‍भूषित राम्॥५८॥ सीतावेदितकाकावन राम्॥५९॥ कृतचूडामणिदर्शन राम्॥६०॥ कपिवरवचनाश्वासित राम्॥६१॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥युद्धकाण्डः॥

रावणनिधनप्रस्थित राम्॥६२॥ वानरसैन्यसमावृत राम्॥६३॥ शोषितसरिदीशार्थित राम्॥६४॥ विभीषणाभयदायक राम्॥६५॥ पर्वतसेतुनिबन्धक राम्॥६६॥ कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम्॥६७॥ राक्षससङ्घविमर्दक राम्॥६८॥ अहिमहिरावणचारण राम्॥६९॥ संहृतदशमुखरावण राम्॥७०॥ विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम्॥७१॥ खस्थितदशरथवीक्षित राम्॥७२॥ सीतादर्शनमोदित राम्॥७३॥ अभिषिक्तविभीषणनत राम्॥७४॥ पुष्पकयानारोहण राम्॥७५॥ भरद्वाजादिनिषेवण राम्॥७६॥ भरतप्राणप्रियकर राम्॥७७॥ साकेतपुरीभूषण राम्॥७८॥ सकलस्वीयसमानत राम्॥७९॥ रत्नलसत्पीठास्थित राम्॥८०॥ पट्टाभिषेकालङ्कृत राम्॥८१॥ पार्थिवकुलसम्मानित राम्॥८२॥ विभीषणार्पितरङ्गक राम्॥८३॥ कीशकुलानुग्रहकर राम्॥८४॥ सकलजीवसंरक्षक राम्॥८५॥ समस्तलोकाधारक राम्॥८६॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥

॥उत्तरकाण्डः॥

आगतमुनिगणसंस्तुत राम्॥८७॥ विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम्॥८८॥ सीतालिङ्गननिर्वृत राम्॥८९॥ नीतिसुरक्षितजनपद राम्॥९०॥ विपिनत्याजितजनकज राम्॥९१॥ कारितलवणासुरवध राम्॥९२॥ स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम्॥९३॥ स्वतनयकुशलवनन्दित राम्॥९४॥ अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम्॥९५॥ कालावेदितसुरपद राम्॥९६॥ आयोध्यकजनमुक्तिद राम्॥९७॥ विधिमुखविबुधानन्दक राम्॥९८॥ तेजोमयनिजरूपक राम्॥९९॥ संसृतिबन्धविमोचक राम्॥१००॥ धर्मस्थापनतत्पर राम्॥१०१॥ भक्तिपरायणमुक्तिद राम्॥१०२॥ सर्वचराचरपालक राम्॥१०३॥ सर्वभवामयवारक राम्॥१०४॥ वैकुण्ठालयसंस्थित राम्॥१०५॥ नित्यानन्दपदस्थित राम्॥१०६॥ राम् राम् जय राजा राम्॥१०७॥ राम् राम् जय सीता राम्॥१०८॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥ ॥इति नामरामायणम् सम्पूर्णम्॥

English ॥Namaramayanam॥

॥Balakandah॥

Shuddhabrahmaparatpara Ram॥1॥ Kalatmakaparameshwara Ram॥2॥ Sheshatalpasukhanidrita Ram॥3॥ Brahmadyamaraprarthita Ram॥4॥ Chandakiranakulamandana Ram॥5॥ Shrimaddasharathanandana Ram॥6॥ Kausalyasukhavardhana Ram॥7॥ Vishwamitrapriyadhana Ram॥8॥ Ghoratatakaghataka Ram॥9॥ Marichadinipataka Ram॥10॥ Kaushikamakhasamrakshaka Ram॥11॥ Shrimadahalyoddharaka Ram॥12॥ Gautamamunisampujita Ram॥13॥ Suramuniwaraganasamstuta Ram॥14॥ Navikadhavitamridupada Ram॥15॥ Mithilapurajanamohaka Ram॥16॥ Videhamanasaranjaka Ram॥17॥ Tryambakakarmukabhanjaka Ram॥18॥ Sitarpitawaramalika Ram॥19॥ Kritavaivahikakautuka Ram॥20॥ Bhargavadarpavinashaka Ram॥21॥ Shrimadayodhyapalaka Ram॥22॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Ayodhyakandah॥

Aganitagunaganabhushita Ram॥23॥ Avanitanayakamita Ram॥24॥ Rakachandrasamanana Ram॥25॥ Pitrivakyashritakanana Ram॥26॥ Priyaguhaviniveditapada Ram॥27॥ Tatkshalitanijamridupada Ram॥28॥ Bharadwajamukhanandaka Ram॥29॥ Chitrakutadriniketana Ram॥30॥ Dasharathasantatachintita Ram॥31॥ Kaikeyitanayarthita Ram॥32॥ Virachitanijapitrikarmaka Ram॥33॥ Bharatarpitanijapaduka Ram॥34॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Aranyakandah॥

Dandakavanajanapavana Ram॥35॥ Dushtaviradhavinashana Ram॥36॥ Sharabhangasutikshnarchita Ram॥37॥ Agastyanugrahavardhita Ram॥38॥ Gridhradhipasamsevita Ram॥39॥ Panchawatitatasusthita Ram॥40॥ Shurpanakhartividhayaka Ram॥41॥ Kharadushanamukhasudaka Ram॥42॥ Sitapriyaharinanuga Ram॥43॥ Marichartikridashuga Ram॥44॥ Vinashtasitanveshaka Ram॥45॥ Gridhradhipagatidayaka Ram॥46॥ Shabaridattaphalashana Ram॥47॥ Kabandhabahuchchhedaka Ram॥48॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Kishkindhakandah॥

Hanumatsewitanijapada Ram॥49॥ Natasugrivabhishtada Ram॥50॥ Garvitawalisamharaka Ram॥51॥ Vanaradutapreshaka Ram॥52॥ Hitakaralakshmanasamyuta Ram॥53॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Sunderkandah॥

Kapiwarasantatasamsmrita Ram॥54॥ Tadgativighnadhvamsaka Ram॥55॥ Sitapranadharaka Ram॥56॥ Dushtadashananadushita Ram॥57॥ Shishtahanumadbhushita Ram॥58॥ Sitaveditakakavana Ram॥59॥ Kritachudamanidarshana Ram॥60॥ Kapiwaravachanashwasita Ram॥61॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Yuddhakandah॥

Ravananidhanaprasthita Ram॥62॥ Vanarasainyasamavrita Ram॥63॥ Shoshitasaridisharthita Ram॥64॥ Vibhishanabhayadayaka Ram॥65॥ Parvatasetunibandhaka Ram॥66॥ Kumbhakarnashirachchhedaka Ram॥67॥ Rakshasasanghavimardaka Ram॥68॥ Ahimahiravanacharana Ram॥69॥ Samhritadashamukharavana Ram॥70॥ Vidhibhavamukhasurasamstuta Ram॥71॥ Khasthitadasharathavikshita Ram॥72॥ Sitadarshanamodita Ram॥73॥ Abhishiktavibhishananata Ram॥74॥ Pushpakayanarohana Ram॥75॥ Bharadwajadinishevana Ram॥76॥ Bharatapranapriyakara Ram॥77॥ Saketapuribhushana Ram॥78॥ Sakalaswiyasamanata Ram॥79॥ Ratnalasatpithasthita Ram॥80॥ Pattabhishekalankrita Ram॥81॥ Parthivakulasammanita Ram॥82॥ Vibhishanarpitarangaka Ram॥83॥ Kishakulanugrahakara Ram॥84॥ Sakalajivasamrakshaka Ram॥85॥ Samastalokadharaka Ram॥86॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥Uttarakandah॥

Agatamuniganasamstuta Ram॥87॥ Vishrutadashakanthodbhava Ram॥88॥ Sitalingananirvrita Ram॥89॥ Nitisurakshitajanapada Ram॥90॥ Vipinatyajitajanakaja Ram॥91॥ Karitalavanasuravadha Ram॥92॥ Swargatashambukasamstuta Ram॥93॥ Swatanayakushalavanandita Ram॥94॥ Ashwamedhakratudikshita Ram॥95॥ Kalaveditasurapada Ram॥96॥ Ayodhyakajanamuktida Ram॥97॥ Vidhimukhavibudhanandaka Ram॥98॥ Tejomayanijarupaka Ram॥99॥ Samsritibandhavimochaka Ram॥100॥ Dharmasthapanatatpara Ram॥101॥ Bhaktiparayanamuktida Ram॥102॥ Sarvacharacharapalaka Ram॥103॥ Sarvabhavamayavaraka Ram॥104॥ Vaikunthalayasamsthita Ram॥105॥ Nityanandapadasthita Ram॥106॥ Ram Ram Jaya Raja Ram॥107॥ Ram Ram Jaya Sita Ram॥108॥ Ram Ram Jaya Raja Ram। Ram Ram Jaya Sita Ram॥ ॥Iti Namaramayanam Sampurnam॥[3]

Gandhi's Version

The version that is most common was put to music by Vishnu Digambar Paluskar,[4] and was sung by Gandhi and his followers as they walked during the 241 mile Salt March to Dandi.[5]

The Hindi lyrics of the bhajan along with their translation, by historian and musicologist Guy Beck, are as follows:[6]Hindi Created by Mahatma Gandhi

रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम
सीताराम सीताराम,
भज प्यारे तू सीताराम
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सब को सन्मति दे भगवान
राम रहीम करीम समान
हम सब है उनकी संतान
सब मिला मांगे यह वरदान
हमारा रहे मानव का ज्ञान

Transliteration (IAST):

raghupati rāghav rājārām,
patit pāvan sītārām
sītārām, sītārām,
bhaj pyāre tu sītārām
ishwar allah tero nām
sab ko sanmati de bhagavān
rāma rahīm karīm samān
hama saba hai unaki santān
saba milā māṅge yaha varadān
hamārā rahe mānava kā jñān

Translation:

O Lord Rama, descendant of Raghu, Uplifter of the fallen.
You and your beloved consort Sita are to be worshipped.
All names of God refer to the same Supreme Being,
including Ishvara and the Muslim Allah.
O Lord, Please give peace and brotherhood to everyone,
as we are all your children.
We all request that this eternal wisdom of humankind prevail.

In popular culture

Elements of the chant were included in the song "uTho-uTho he bharat" in the movie Bharat Milap (1942), the song "de dii hamen aazaadii binaa khaDg binaa Dhaal" in the movie Jagriti (1954), Purab Aur Paschim (1970) and in the film Kuch Kuch Hota Hai (1998), in the Kannada film Gandhinagara (1968), and in the movie Gandhi (1982). It was also the title of a Tamil movie produced in 1977. Raghupati Raghava Raja Ram has been recorded by several well-known singers. Pete Seeger included it on his album "Strangers and Cousins" (1964) and performed it in Episode 10 of his television series Rainbow Quest. The song is an important motif in the 2006 Bollywood film, Lage Raho Munna Bhai, and is featured in the movie Gandhi, My Father. The game Grand Theft Auto: Liberty City Stories featured the song on one of the radio stations Radio Del Mundo The 2013 film Satyagraha also has a song based on 'Raghupati Raghav Raja Ram'. Rakesh Roshan's superhero film Krrish 3 contains a song named 'Raghupati Raghav'. The arrangement by Jyotishka Dasgupta is an official piece of Grade 2 Electronic Keyboard from Trinity College London, where it is simply named Bhajan. Sheila Chandra recorded a version titled Bhajan on her 1992 album Weaving My Ancestors' Voices. Many singers such as Lata Mangeshkar, Jagjit Singh, K.S.Chithra have recorded the song.

See also

References

 1. ^ Dalton, Dennis (1993). Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action. Columbia University Press. p. 109. ISBN 0-231-12237-3.
 2. ^ https://www.drikpanchang.com/lyrics/ramayana/nama-ramayanam/english/nama-ramayanam-lyrics.html/
 3. ^ https://www.drikpanchang.com/lyrics/ramayana/nama-ramayanam/english/nama-ramayanam-lyrics.html
 4. ^ Sinha, Manjari (2008-08-08). "Tuned to excellence". The Hindu. Retrieved 2009-04-27.
 5. ^ "Dandi: Salt March". Lal, Vinay. University of California, Los Angeles. Retrieved 2007-11-16.
 6. ^ Guy L. Beck (17 July 2006). "Hinduism and music". In Guy L. Beck (ed.). Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions. Wilfrid Laurier University Press. p. 137. ISBN 978-0-88920-421-8.

Bibliography

 • Dalton, Dennis (1993). Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action. Columbia University Press. ISBN 0-231-12237-3.

External links

This page was last edited on 4 October 2019, at 14:24
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.