To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

From Wikipedia, the free encyclopedia

Qaumee Salaam
English: National Salute
ޤައުމީ ސަލާމް

National anthem of  Maldives
LyricsMuhammad Jameel Didi, 1948
MusicPandith Amaradeva, 1972
Audio sample
"Gaumii salaam" (instrumental)

"Qaumee Salaam" (Dhivehi: ޤައުމީ ސަލާމް; National Salute) is the current national anthem of the Maldives. The lyrics were written by Muhammad Jameel Didi in 1948, and the melody was composed by Sri Lankan maestro Pandith Amaradeva[1] in 1972.[2]

"Qaumee Salaam" is a declaration of national unity, the country's Islamic faith, the victory of historic battles and an homage to the heroes who fell defending the nation. It also wishes further development on the country, while paying respect to the leaders who had served her.

History

Until 1948, a melody without lyrics called the "Salaamathi" was performed by a royal band on state occasions at the Etherekoilu, the residence of the [Sultan]. Soon after it was decided that the Salaamathi needed lyrics accompanied by a new melody. The lyrics were written by a young poet and later chief justice, Mohamed Jameel Didi.

Jameel Didi wrote the words for the new "Salaamathi" bearing in mind the influence of Urdu poetry during the time, closely imitating its style and also furnishing his work with words borrowed from Arabic. Afterwards, Jameel Didi began looking for a tune to accompany his poem when he heard the noon chime (Auld Lang Syne) of his uncle's clock. The tune was adopted to the lyrics and the new "Salaamathi" was complete.

Throughout the 1950s and 1960s, Maldivians became more aware of the importance of a national anthem and in 1972, shortly before the Maldives was visited by Queen Elizabeth II of the United Kingdom, the government hastily commissioned Sri Lankan maestro W. D. Amaradeva for a new melody for the anthem. The original lyrics were retained, with a few changes to emphasize the fact that Maldives has been a republic since 1968. As of 2018, this version of the anthem has survived without any modifications.

Lyrics

Dhivehi (Thaana) Nasiri Romanization Translation

ޤައުމީ ސަލާމް

Qaumee Salaam National Salute

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

Qaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam.

Qaumee bahun gina heyo dhuʽaa kuramun kureeme salaam.

We salute you, o Motherland, in unity

With an abundance with well-wishes in our very own tongue

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

Qaumee nishaanah hurumathaa eku boala'nbai thibegen,

Audhaa nakan libigen e vaa dhidha ah kureeme salaam.

Bowing our heads to your crescent moon and star

With our bright colours streaming in the air, we hail our buoyant flag.

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

Nasraa naseebaa kaamiyaabu ge ramzakah himeney,

Fessaa rathaai hudhaa ekee fenumun kureeme salaam.

Victory and good fortune be its alone

We salute the mighty red, white and green;

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

Fakhraa sharaf gaumah e hoadhai dhevvi bathalunnah,

Zikraage mathiveri lhenthakun adhugai kureeme salaam.

To those heroes who sought out honour and pride for the nation

We give salute today in auspicious verses of remembrance.

ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

Dhiveheenge ummen kuri arai silmaa salaamathugaa,

Dhiveheenge nan molhu vun adhai thibegen kureeme salaam.

May there be fame and good weal for Maldivia land

And Maldivians' name become grand

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

Minivankamaa madhaniyyathaa libigen mi ʽaalamugaa,

Dhinigen hithaama thakun thibun edhigen kureeme salaam.

We wish for their freedom and progress in this world

And for their freedom from sorrows, and thus we salute.

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

Dheenaai verinnah heyo hithun hurumay adhaa kuramun,

Seedhaa vafaatherikan mathee thibegen kureeme salaam.

With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,

We salute you in uprightness and truth.

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

Dhaulathuge aburaa ʽizzathaa mathiveri vegen abadhah,

Audhaana vun edhi heyo dhuʽaa kuramun kureeme salaam.

May the State ever have auspicious honour and respect.

With good wishes for your continuing might, we salute you.

Normally, only the first three stanzas are read when singing.

References

  1. ^ R. K. Radhakrishnan (28 June 2011). "India honours doyen of modern Sinhala music". The Hindu. Colombo. Retrieved 25 April 2013.
  2. ^ "Maldives". National Anthems. Retrieved 2013-04-25.

External links

This page was last edited on 19 September 2020, at 10:39
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.