To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
Languages
Recent
Show all languages
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

List of names of Vishnu

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is the list of names of Vedic Lord Vishnu from Vishnu Sahasranama of Mahabharata.

YouTube Encyclopedic

 • 1/3
  Views:
  27 911 647
  63 391
  29 157
 • Vishnu Sahasranamam Full
 • Dashavatara -10 Incarnations of Lord Vishnu (Narayana) with Photos
 • VISHNU SAHASRANAM IN HINDI

Transcription

Names as per the Vishnu Sahasranama

 1. Anish
 2. Tharun
 3. Vishant
 4. Vishvam
 5. Vishnuh
 6. Vashatkaarah
 7. Narayan
 8. Narada
 9. Bhoota-Bhavya-Bhavat-Prabhu
 10. Bhoota-Krit
 11. Bhoota-Bhrit
 12. Bhaavo
 13. Rangrajan
 14. Bhootaatmaa
 15. Bhoota-Bhaavanah
 16. Pootaatmaa
 17. Paramaatmaa
 18. Muktaanaam Paramaa Gatih
 19. Avyayah
 20. Aymaan
 21. Avyaan
 22. Purushah
 23. Saakshee
 24. Kshetrajnah
 25. Akshara
 26. Yogah
 27. Yoga-Vidaam
 28. Pradhaana-Purusheshvarah
 29. Naarasimha-Vapuh
 30. Shreemaan
 31. Keshavah
 32. Purushottamah
 33. Sarvah
 34. Sharvas
 35. Shivah
 36. Sthaanuh
 37. Bhootaadih
 38. Nidhir-Avyayah
 39. Sambhavah
 40. Bhaavanah
 41. Bhartaa
 42. Prabhavah
 43. Prabhuh
 44. Ieshvara
 45. Svayambhooh
 46. Shambhuh
 47. Aadityah
 48. Pushkaraakshah
 49. Mahaasvanah
 50. Anaadi-Nidhanah
 51. Dhaataa
 52. Vidhaataa
 53. Dhaaturuttamah
 54. Aprameyah
 55. Hrisheekeshah
 56. Padmanaabhah
 57. Amaraprabhuh
 58. Vishvakarmaa
 59. Manuh
 60. Tvashtaa
 61. Sthavishtah
 62. Sthaviro
 63. Agraahyah
 64. Shaashvatah
 65. Krishno
 66. Lohitaksh
 67. Pratardanah
 68. Prabhootas
 69. Trikakub-Dhaama
 70. Pavitram
 71. Mangalam Param
 72. Eeshanah
 73. Praanadah
 74. Praano
 75. Jyeshthah
 76. Shreshthah
 77. Prajaapatih
 78. Hiranyagarbhah
 79. Bhoogarbhah
 80. Maadhavah
 81. Madhusoodanah
 82. Eeshvarah
 83. Vikramee
 84. Dhanvee
 85. Medhaavee
 86. Vikramah
 87. Kramah
 88. Anuttamah
 89. Duraadharshah
 90. Kritajnah
 91. Kritih
 92. Aatmavaan
 93. Sureshah
 94. Sharanam
 95. Jagatheeshwara
 96. Visva-Retaah
 97. Prajaa-bhavah
 98. Ahah
 99. Samvatsarah
 100. Vyaalah
 101. Pratyayah
 102. Sarvadarshanah
 103. Ajah
 104. Sarveshvarah
 105. Siddhah
 106. Siddhih
 107. Sarvaadih
 108. Hadibandhu
 109. Achyutah
 110. Vrishaakapih
 111. Ameyaatmaa
 112. Sarva-Yoga-Vinissritah
 113. Vasuh
 114. Vasumanaah
 115. Satyah
 116. Samaatmaa
 117. Sammitah
 118. Samah
 119. Amoghah
 120. Pundareekaakshah
 121. Vrishakarmaa
 122. Vrishaakritih
 123. Jaggathprani
 124. Bahushira
 125. Babhrur
 126. Vishvayonih
 127. Shuchi-Shravaah
 128. Amritah
 129. Shaashvatah-Sthaanur
 130. Varaaroho
 131. Mahaatapaah
 132. Sarvagah
 133. Sarvavid-Bhaanuh
 134. Vishvaksenah
 135. Janaardanah
 136. Vedah
 137. Vedavid
 138. Avyangah
 139. Vedaangah
 140. Vedavit
 141. Kavih
 142. Lokaadhyakshah
 143. Suraadhyaksho
 144. Dharmaadhyakshah
 145. Krita-Akritah
 146. Chaturaatmaa
 147. Chaturvyoohah
 148. Chaturdamstrah
 149. Chaturbhujah
 150. Bhraajishnur
 151. Bhojanam
 152. Bhoktaa
 153. Sahishnuh
 154. Jagadaadijah
 155. Anaghah
 156. Vijayah
 157. Jetaa
 158. Vishvayonih
 159. Punarvasuh
 160. Upendra
 161. Vaamanah
 162. Praamshuh
 163. Amoghah
 164. Shuchih
 165. Oorjitah
 166. Ateendrah
 167. Samgrahah
 168. Sargah
 169. Dhritaatmaa
 170. Niyamo
 171. Yamah
 172. Vedyah
 173. Vaidyah
 174. Sadaa-Yogee
 175. Veerahaa
 176. Maadhavo
 177. Madhuh
 178. Ateendriyo
 179. Mahaamayo
 180. Mahotsaaho
 181. Mahaabalah
 182. Mahaabuddhir
 183. Mahaa-Veeryah
 184. Mahaa-Shaktih
 185. Mahaa-Dyutih
 186. Anirdeshya-Vapuh
 187. Shreemaan
 188. Ameyaatmaa
 189. Mahaadri-Dhrik
 190. Maheshvaasah
 191. Maheebhartaa
 192. Shrinivasa
 193. Sataam
 194. Aniruddhah
 195. Suraanando
 196. Govindah
 197. Govidaam-patih
 198. Mareechih
 199. Damanah
 200. Hamsah
 201. Suparnah
 202. Bhujagottamah
 203. Hiranyanaabhah
 204. Sutapaah
 205. Padmanaabhah
 206. Prajaapatih
 207. Amrityuh
 208. Sarva-drik
 209. Simhah
 210. Sandhaataa
 211. Sandhimaan
 212. Sthirah
 213. Ajah
 214. Durmarshanah
 215. Shaastaa
 216. Visrutaatmaa
 217. Suraarihaa
 218. Guruh
 219. Gurutamah
 220. Dhaama
 221. Satyah
 222. Satya-Paraakramah
 223. Nimishah
 224. Animishah
 225. Sragvee
 226. Vaachaspatir-Udaara-Dheeh
 227. Agraneeh
 228. Graamaneeh
 229. Shreemaan
 230. Nyaayah
 231. Netaa
 232. Sameeranah
 233. Sahasra-Moordhaa
 234. Vishvaatmaa
 235. Sahasraakshah
 236. Sahasrapaat
 237. Aavartanah
 238. Nivritaatmaa
 239. Samvritah
 240. Sam-Pramardanah
 241. Ahassamvartakah
 242. Vahnih
 243. Anilah
 244. Dharaneedharah
 245. Suprasaadah
 246. Prasanaatmaa
 247. Vishva-dhrik
 248. Vishvabhuk
 249. Vibhuh
 250. Satkartaa
 251. Satkritah
 252. Saadhur
 253. Jahnuh
 254. Naaraayanah
 255. Narah
 256. Asankhyeyah
 257. Aprameyaatmaa
 258. Vishishtah
 259. Shishta-Krit
 260. Shuchih
 261. Siddhaarthah
 262. Siddhasankalpah
 263. Siddhidah
 264. Siddhisaadhanah
 265. Vrishaahee
 266. Vrishabhah
 267. Vishnuh
 268. Vrishaparvaa
 269. Vrishodarah
 270. Vardhanah
 271. Vardhamaanah
 272. Viviktah
 273. Shruti-Saagarah
 274. Subhujah
 275. Durdurdharah
 276. Vaagmee
 277. Mahendrah
 278. Vasudah
 279. Vasuh
 280. Naika-Roopo
 281. Brihad-Roopah
 282. Shipivishtah
 283. Prakaashanah
 284. Ojas-Tejo-Dyutidharah
 285. Prakaashaatmaa
 286. Prataapanah
 287. Riddhah
 288. Spashtaaksharo
 289. Mantrah
 290. Chandraamshuh
 291. Bhaaskara-Dyutih
 292. Amritaamsoodbhavo
 293. Bhaanuh
 294. Shashabindhuh
 295. Sureshvarah
 296. Aushadham
 297. Jagatas-Setuh
 298. Satya-Dharma-Paraakramah
 299. Bhoota-Bhavya-Bhavan-Naathah
 300. Pavanah
 301. Paavanah
 302. Analah
 303. Kaamahaa
 304. Kaamakrit
 305. Kaantah
 306. Kaamah
 307. Kaamapradah
 308. Prabhuh
 309. Yugaadi-krit
 310. Yugaavartah
 311. Naikamaayah
 312. Mahaashanah
 313. Adrishyah
 314. Vyaktaroopah
 315. Sahasrajit
 316. Anantajit
 317. Ishtah
 318. Visishtah
 319. Sishteshtah
 320. Chaitanya
 321. Nahushah
 322. Vrishah
 323. Krodhahaa
 324. Krodhakrit-Kartaa
 325. Visvabaahuh
 326. Maheedharah
 327. Achyutah
 328. Prathitah
 329. Praanah
 330. Praanadah
 331. Vaasavaanujah
 332. Apaam-Nidhih
 333. Adhishthaanam
 334. Apramattah
 335. Pratishthitah
 336. Skandah
 337. Skanda-Dharah
 338. Dhuryah
 339. Varadah
 340. Vaayuvaahanah
 341. Vaasudevah
 342. Brihat-Bhaanuh
 343. Aadidevah
 344. Purandarah
 345. Ashokah
 346. Taaranah
 347. Taarah
 348. Shoorah
 349. Shaurih
 350. Janeshvarah
 351. Anukoolah
 352. Sataavarttah
 353. Padmee
 354. Padmanibhekshanah
 355. Padmanaabhah
 356. Aravindaakshah
 357. Padmagarbhah
 358. Shareerabhrit
 359. Maharddhi
 360. Riddhah
 361. Vriddhaatmaa
 362. Mahaakshah
 363. Garudadhvajah
 364. Atulah
 365. Sharabhah
 366. Bheemah
 367. Samayajnah
 368. Havirharih
 369. Sarva-Lakshana-Lakshanyah
 370. Lakshmeevaan
 371. Samitinjayah
 372. Viksharah
 373. Rohitah
 374. Maargah
 375. Hetuh
 376. Daamodarah
 377. Sahah
 378. Maheedharah
 379. Mahaabhaago
 380. Vegavaan
 381. Amitaashanah
 382. Udbhavah
 383. Kshobhanah
 384. Devah
 385. Shreegarbhah
 386. Parameshvarah
 387. Karanam
 388. Kaaranam
 389. Kartaa
 390. Vikartaa
 391. Gahanah
 392. Guhah
 393. Vyavasaayah
 394. Vyavasthaanah
 395. Samsthaanah
 396. Sthaanadah
 397. Dhruvah
 398. Pararddhih
 399. Paramaspashtah
 400. Tushtah
 401. Pushtah
 402. Shubhekshanah
 403. Raamah
 404. Viraamah
 405. Virajo
 406. Maargah
 407. Neyah
 408. Nayah
 409. Veerah
 410. Shaktimataam-Shresthah
 411. Dharmah
 412. Dharmaviduttamah
 413. Vaikunthah
 414. Purushah
 415. Praanah
 416. Praanadah
 417. Pranavah
 418. Prituh
 419. Hiranyagarbhah
 420. Shatrughnah
 421. Vyaaptah
 422. Vaayuh
 423. Adhokshajah
 424. Rituh
 425. Sudarshanah
 426. Kaalah
 427. Parameshthee
 428. Parigrahah
 429. Ugrah
 430. Samvatsarah
 431. Dakshah
 432. Vishraamah
 433. Vishva-Dakshinah
 434. Vistaarah
 435. Sthaavarah-Sthaanuh
 436. Pramaanam
 437. Beejamavyayam
 438. Arthah
 439. Anarthah
 440. Mahaakoshah
 441. Mahaabhogah
 442. Mahaadhanah
 443. Anirvinnah
 444. Sthavishthah
 445. A-bhooh
 446. Dharma-Yoopah
 447. Mahaa-Makhah
 448. Nakshatranemir
 449. Nakshatree
 450. Kshamah
 451. Kshaamah
 452. Sameehanah
 453. Yajnah
 454. Ijyah
 455. Mahejyah
 456. Kratuh
 457. Satram
 458. Sataam-Gatih
 459. Sarvadarshee
 460. Vimuktaatmaa
 461. Sarvajno
 462. Jnaanamuttamam
 463. Suvratah
 464. Sumukhah
 465. Sookshmah
 466. Sughoshah
 467. Sukhadah
 468. Suhrit
 469. Manoharah
 470. Jita-krodhah
 471. Veerabaahur
 472. Vidaaranah
 473. Svaapanah
 474. Svavashah
 475. Vyaapee
 476. Naikaatmaa
 477. Naikakarmakrit
 478. Vatsarah
 479. Vatsalah
 480. Vatsee
 481. Ratnagarbhah
 482. Dhaneshvarah
 483. Dharmagub
 484. Dharmakrit
 485. Dharmee
 486. Sat
 487. Asat
 488. Ksharam
 489. Aksharam
 490. Avijnaataa
 491. Sahasraamshur
 492. Vidhaataa
 493. Kritalakshanah
 494. Gabhastinemih
 495. Sattvasthah
 496. Simhah
 497. Bhoota-Maheshvarah
 498. Aadidevah
 499. Mahaadevah
 500. Deveshah
 501. Devabhrit-Guruh
 502. Uttarah
 503. Gopatih
 504. Goptaa
 505. Jnaanagamyah
 506. Puraatanah
 507. Shareera-Bhootabhrit
 508. Bhoktaa
 509. Kapeendrah
 510. Bhooridakshinah
 511. Somapah
 512. Amritapah
 513. Somah
 514. Purujit
 515. Purusattamah
 516. Vinayah
 517. Jayah
 518. Satyasandhah
 519. Daashaarhah
 520. Saatvataam-patih
 521. Jeevah
 522. Vinayitaa-saakshee
 523. Mukundah
 524. Amitavikramah
 525. Ambho-nidhir
 526. Anantaatmaa
 527. Mahodadhishayah
 528. Antakah
 529. Ajah
 530. Mahaarhah
 531. Svaabhaavyah
 532. Jitaamitrah
 533. Pramodanah
 534. Aanandah
 535. Nandanah
 536. Nandah
 537. Satyadharmaa
 538. Trivikramah
 539. Maharshih
 540. Kritajnah
 541. Medineepatih
 542. Tripadah
 543. Tridashaadhyaksho
 544. Mahaashringah
 545. Kritaantakrit
 546. Mahaavaraaho
 547. Govindah
 548. Sushenah
 549. Kanakaangadee
 550. Guhyo
 551. Gabheerah
 552. Gahano
 553. Guptah
 554. Chakra-Gadaadharah
 555. Vedhaah
 556. Svaangah
 557. Ajitah
 558. Krishnah
 559. Dridhah
 560. Sankarshanochyutah
 561. Varunah
 562. Vaarunah
 563. Vrikshah
 564. Pushkaraakshah
 565. Mahaamanaah
 566. Bhagavaan
 567. Bhagahaa
 568. Aanandee
 569. Vanamaalee
 570. Halaayudhah
 571. Aadityah
 572. Jyotiraadityah
 573. Sahishnuh
 574. Gatisattamah
 575. Sudhanvaa
 576. Khanda-Parashur
 577. Daarunah
 578. Dravinapradah
 579. Divah-Sprik
 580. Sarvadrik-Vyaaso
 581. Vaachaspatir-Ayonijah
 582. Trisaamaa
 583. Saamagah
 584. Saama
 585. Nirvaanam
 586. Bheshajam
 587. Bhishak
 588. Samnyaasa-Krit
 589. Samah
 590. Shaantah
 591. Nishthaa
 592. Shaantih
 593. Paraayanam
 594. Shubhaangah
 595. Shaantidah
 596. Shrashtaa
 597. Kumudah
 598. Kuvaleshayah
 599. Gohitah
 600. Gopatih
 601. Goptaa
 602. Vrishabhaaksho
 603. Vrishapriyah
 604. Anivartee
 605. Nivrittaatmaa
 606. Samksheptaa
 607. Kshemakrit
 608. Deva Deva
 609. Shreevatsa-Vakshaah
 610. Shrevaasah
 611. Shreepatih
 612. Shreemataam
 613. Shreedah
 614. Shreeshah
 615. Shreenivaasah
 616. Shreenidhih
 617. Shreevibhaavanah
 618. Shreedharah
 619. Shreekarah
 620. Shreyah
 621. Shreemaan
 622. Loka-Trayaashrayah
 623. Svakshah
 624. Svangah
 625. Shataanandah
 626. Nandih
 627. Jyotir-Ganeshvarah
 628. Vijitaatmaa
 629. Vidheyaatmaa
 630. Sat-Keertih
 631. Chinnasamshayah
 632. Udeernah
 633. Sarvatah-Chakshuh
 634. Aneeshah
 635. Shaashvata-Sthirah
 636. Bhooshayah
 637. Bhooshanah
 638. Bhootih
 639. Vishokah
 640. Shoka-Naashanah
 641. Archishmaan
 642. Architah
 643. Kumbhah
 644. Vishuddhaatmaa
 645. Vishodhanah
 646. Anniruddhah
 647. Apratirathah
 648. Pradyumnah
 649. Amitavikramah
 650. Kaalanemi-Nihaa
 651. Veerah
 652. Shauri
 653. Shoora-Janeshvarah
 654. Trilokaatmaa
 655. Trilokeshah
 656. Keshavah
 657. Keshihaa
 658. Harih
 659. Kaamadevah
 660. Kaamapaalah
 661. Kaamee
 662. Kaantah
 663. Kritaagamah
 664. Anirdeshya-Vapuh
 665. Vishnuh
 666. Veerah
 667. Anantah
 668. Dhananjayah
 669. Brahmanyah
 670. Brahmakrit
 671. Brahmaa
 672. Brahma
 673. Brahma-Vivardhanah
 674. Brahmavid
 675. Braahmanah
 676. Brahmee
 677. Brahmajno
 678. Braahmana-Priyah
 679. Mahaakramo
 680. Mahaakarmaa
 681. Mahaatejaah
 682. Mahoragah
 683. Mahaakratuh
 684. Mahaayajvaa
 685. Mahaayajnah
 686. Mahaahavih
 687. Stavyah
 688. Stavapriyah
 689. Stotram
 690. Stutih
 691. Stotaa
 692. Ranapriyah
 693. Poornah
 694. Poorayitaa
 695. Punyah
 696. Punya-Keertir
 697. Anaamayah
 698. Manojavah
 699. Teerthakaro
 700. Vasuretaah
 701. Vasupradah
 702. Vasupradah
 703. Vaasudevo
 704. Vasuh
 705. Vasumanaah
 706. Havih
 707. Sadgatih
 708. Satkritih
 709. Satta
 710. Sadbhootih
 711. Satparaayanah
 712. Shoorasenah
 713. Yadu-shresthah
 714. Sannivaasah
 715. Suyaamunah
 716. Bhootaavaaso
 717. Vaasudevah
 718. Sarvaasunilayah
 719. Analah
 720. Darpahaa
 721. Darpadah
 722. Driptah
 723. Durdharah
 724. Athaaparaajitah
 725. Vishvamoortih
 726. Mahaamortir
 727. Deeptamoortir
 728. A-moortirmaan
 729. Anekamoortih
 730. Avyaktah
 731. Shatamoortih
 732. Shataananah
 733. Ekah
 734. Naikah
 735. Savah
 736. Kah
 737. Kim
 738. Yat
 739. Tat
 740. Padam-anuttamam
 741. Lokabandhur
 742. Lokanaathah
 743. Maadhavah
 744. Bhaktavatsalah
 745. Suvarna-varnah
 746. Hemaangah
 747. Varaangah
 748. Chandanaangadee
 749. Veerahaa
 750. Vishama
 751. Shoonyah
 752. Ghritaaseeh
 753. Acalah
 754. Chalah
 755. Amaanee
 756. Maanadah
 757. Maanyah
 758. Lokasvaamee
 759. Trilokadhrik
 760. Sumedhaa
 761. Medhajah
 762. Dhanyah
 763. Satyamedhah
 764. Dharaadharah
 765. Tejovrisho
 766. Dyutidharah
 767. Sarva-Shastra-Bhritaam-Varah
 768. Pragrahah
 769. Nigrahah
 770. Vyagrah
 771. Naikashringah
 772. Gadaagrajah
 773. Chaturmoortih
 774. Chaturbaahuh
 775. Chaturvyoohah
 776. Chaturgatih
 777. Chaturaatmaa
 778. Chaturbhaavas
 779. Chatur-Vedavid
 780. Ekapaat
 781. Samaavartah
 782. Nivrittaatmaa
 783. Durjayah
 784. Duratikramah
 785. Durlabhah
 786. Durgamah
 787. Durgah
 788. Duraavaasah
 789. Duraarihaa
 790. Shubhaangah
 791. Lokasaarangah
 792. Sutantuh
 793. Tantu-Vardhanah
 794. Indrakarmaa
 795. Mahaakarmaa
 796. Kritakarmaa
 797. Kritaagamah
 798. Udbhavah
 799. Sundarah
 800. Sundah
 801. Ratna-Naabhah
 802. Sulochanah
 803. Arkah
 804. Vaajasanah
 805. Shringee
 806. Jayantah
 807. Sarvavij-Jayee
 808. Suvarna-Binduh
 809. Akshobhyah
 810. Sarva-Vaageeshvareshvarah
 811. Mahaahradah
 812. Mahaagartah
 813. Mahaabhootah
 814. Mahaanidhih
 815. Kumudah
 816. Kundarah
 817. Kundah
 818. Parjanyah
 819. Paavanah
 820. Anilah
 821. Amritaashah
 822. Amritavapuh
 823. Sarvajna
 824. Sarvato-mukhah
 825. Sulabhah
 826. Suvratah
 827. Siddhah
 828. Shatrujit
 829. Shatrutaapanah
 830. Nyagrodhah
 831. Udumbarah
 832. Ashvattas
 833. Chaanooraandhra-Nishoodanah
 834. Sahasraarchih
 835. Saptajihvah
 836. Saptaidhaah
 837. Saptavaahanah
 838. Amoortih
 839. Anaghah
 840. Acintyo
 841. Bhayakrit
 842. Bhayanaashanah
 843. Anuh
 844. Brihat
 845. Krishah
 846. Sthoolah
 847. Gunabhrit
 848. Nirgunah
 849. Mahaan
 850. Adhritah
 851. Svadhritah
 852. Svaasyah
 853. Praagvamshah
 854. Vamshavardhanah
 855. Bhaarabhrit
 856. Kathitah
 857. Yogee
 858. Yogeeshah
 859. Sarvakaamadah
 860. Aashramah
 861. Shramanah
 862. Kshaamah
 863. Suparnah
 864. Vaayuvaahanah
 865. Dhanurdharah
 866. Dhanurvedah
 867. Dandah
 868. Damayitaa
 869. Damah
 870. Aparaajitah
 871. Sarvasahah
 872. Aniyantaa
 873. Niyamah
 874. Ayamah
 875. Sattvavaan
 876. Saattvikah
 877. Satyah
 878. Satya-Dharma-Paraayanah
 879. Abhipraayah
 880. Priyaarhah
 881. Arhah
 882. Priyakrit
 883. Preetivardhanah
 884. Vihaayasa-gatih
 885. Jyotih
 886. Suruchih
 887. Hutabhuk
 888. Vibhuh
 889. Ravih
 890. Virochanah
 891. Sooryah
 892. Savitaa
 893. Ravilochanah
 894. Anantah
 895. Hutabhuk
 896. Bhoktaaa
 897. Sukhadah
 898. Naikajah
 899. Agrajah
 900. Anirvinnah
 901. Sadaamarshee
 902. Lokaadhishthaanam
 903. Adbhutah
 904. Sanaat
 905. Sanaatanatamah
 906. Kapilah
 907. Kapih
 908. Apyayah
 909. Svastidah
 910. Svastikrit
 911. Svasti
 912. Svastibhuk
 913. Svastidakshinah
 914. Araudrah
 915. Kundalee
 916. Chakree
 917. Vikramee
 918. Oorjita-Shaasanah
 919. Shabdaatigah
 920. Shabdasahah
 921. Shishirah
 922. Sharvaree-Karah
 923. Akroorah
 924. Peshalah
 925. Dakshah
 926. Dakshinah
 927. Kshaminaam-Varah
 928. Vidvattamah
 929. Veetabhayah
 930. Punya-Shravana-Keertanah
 931. Uttaaranah
 932. Dushkritihaa
 933. Punyah
 934. Duh-Svapna-Naashanah
 935. Veerahaa
 936. Rakshanah
 937. Santah
 938. Jeevanah
 939. Paryavasthitah
 940. Anantaroopah
 941. Anantashreeh
 942. Jitamanyuh
 943. Bhayapahah
 944. Chaturashrah
 945. Gabheeraatmaa
 946. Vidishah
 947. Vyaadishah
 948. Dishah
 949. Anaadih
 950. Bhoor-Bhuvo
 951. Lakshmeeh
 952. Suveerah
 953. Ruchiraangadah
 954. Jananah
 955. Jana-Janmaadir
 956. Bheemah
 957. Bheema-Paraakramah
 958. Aadhaaranilayah
 959. Adhaataa
 960. Pushpahaasah
 961. Prajaagarah
 962. Oordhvagah
 963. Satpathaachaarah
 964. Praanadah
 965. Pranavah
 966. Panah
 967. Pramaanam
 968. Praananilayah
 969. Praanibhrit
 970. Praanajeevanah
 971. Tattvam
 972. Tattvavit
 973. Ekaatmaa
 974. Janma-Mrityu-Jaraatigah
 975. Bhoor-bhuvah
 976. Taarah
 977. Savitaa
 978. Prapitaamahah
 979. Yajnah
 980. Yajnapatih
 981. Yajvaa
 982. Yajnaangah
 983. Yajnavaahanah
 984. Yajnabhrid
 985. Yajnakrit
 986. Yajnee
 987. Yajnabhuk
 988. Yajnasaadhanah
 989. Yajnaantakrit
 990. Yajnaguhyam
 991. Annam
 992. Annaadah
 993. Aatmayonih
 994. Svayamjaatah
 995. Vaikhaanah
 996. Saamagaayanah
 997. Devakee-Nandanah
 998. Srashtaa
 999. Kshiteeshah
 1000. Paapa-Naashanah
 1001. Samkha-Bhrit
 1002. Nandakee
 1003. Chakree
 1004. Shaarnga-Dhanvaa
 1005. Gadaadharah
 1006. Rathaanga-Paanih
 1007. Akshobhyah
 1008. Sarva-Praharanaayudhah
 1009. Avyukt
 1010. Roma

See also

References

This page was last edited on 10 July 2021, at 05:54
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.