To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
Languages
Recent
Show all languages
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Canon of Dutch Literature

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Basisbibliotheek (canon of Dutch literature) comprises a list of 1000 works of Dutch Literature culturally important to the cultural heritage of the Low Countries, and is published on the DBNL. Several of these works are lists themselves; such as early dictionaries, lists of songs, recipes, biographies or encyclopedic compilations of information such as mathematical, scientific, medical or plant reference books. Other items include early translations of literature from other countries, history books, and first-hand diaries and published correspondence. Notable original works can be found by author name.

What follows is the list of the first 500 works, leading up to the early 20th century.[1]

Middle Ages

year author title
ca. 1180 Heinrich von Veldeke Eneas Romance
13th century anonymous Dietsche Catoen
13th century Jacob van Maerlant Alexanders Geesten
13th century anonymous Van smeinscen lede
13th century anonymous Limburgse sermoenen
13th century anonymous Roman van Lancelot
13th century Penninc, Pieter Vostaert and anonymous De jeeste van Walewein en het schaakbord
13th century Hadewijch Strofische gedichten
13th century Hadewijch Letters
na 1250 Jacob van Maerlant Heimelykheid der heimelykheden
ca. 1266 Jacob van Maerlant Der naturen bloeme
ca. 1274 anonymous Leven van Lutgart (a Life of Lutgardis)
1275–1300 anonymous Van den vos Reynaerde
ca. 1288-1294 Jan van Heelu Rymkronyk betreffende den slag van Woeringen van het jaer 1288
ca. 1290 Melis Stoke Rijmkroniek van Holland
end 13th century John I, Duke of Brabant Lyriek
end 13th century anonymous De natuurkunde van het geheelal
latter half 14th century Geert Groote Contra turrim Traiectensem
ca. 1300 anonymous Het Luikse diatesseron
14th century Gerard Zerbolt of Zutphen De libris teutonicalibus
14th century Geert Groote Getijdenboek
1300–1325 Jacob van Maerlant Spiegel historiael (5 parts)
1300–1350 Jan van Boendale Brabantsche yeesten
ca.1310 Johan Yperman Cyrurgie
1315–1335 Lodewijk van Velthem Spiegel historiael. Vijfde partie
1325–1328 Jan van Boendale Der leken spieghel
1351 anonymous Antidotarium Nicolaï
1351 Jan de Weert Spieghel der sonden of nieuwe doctrinael
1356 anonymous De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas
1359 Jan van Ruusbroec Een spieghel der ewigher salicheit
1380–1425 anonymous Van sente Brandane
1400–1420 anonymous Abele spelen
15th century anonymous Der byen boeck
ca. 1400 anonymous Gruuthuse manuscript
ca. 1400 anonymous Die bouc van seden
15th century anonymous De bouc van den ambachten
15th century anonymous De Geomantie in het Middelnederlands
ca. 1404 Dirc van Delf Tafel van den Kersten ghelove
ca. 1405 anonymous Der vrouwen heimelijcheit
1410–1415 anonymous Ridderboec
ca. 1411 Dirc Potter Der minnen loep
1436 Magister Jacobus Computus Magistri Jacobi
ca. 1440 Thomas à Kempis De imitatione Christi (MiddleDutch translation)
1477 anonymous Bible in duytsche (Delft bible 1477)
1477 anonymous Groot privilege
1485 Bartholomeus Engelsman Van den proprieteyten der dinghen (translation by Jacob Bellaert)
ca. 1496 anonymous Elckerlijc
end 15th century anonymous Die 100 capittelen van astronomijen
16th century anonymous Saul ende David
16th century Johannes Coninck Cirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen
1512 anonymous Jan van Beverley
1513 anonymous Tbouc van wondre
ca. 1514 anonymous Een notabel boecxken van cokeryen
1516 anonymous Een schoone historie van Margriete van Limborch ende van Heyndric haren broeder
1517 Cornelius Aurelius Die cronycke van Hollandt
1525 anonymous Dat batement van recepten
1528 Anna Bijns Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528)
1530 Jan van Naaldwijk Van Brabant die excellente cronike
1531 Andries de Smet Die excellente cronike van Vlaenderen
1535 Christiaen van Vaerenbraken Conste van musike oft vanden Sanghe
1537 David Joris Een geestelijck liedt-boecxken
1539 anonymous Een devoot ende profitelyck boecxken
1539 anonymous De Gentse Spelen van 1539
1540 Willem van Zuylen van Nyevelt Souterliedekens
1544 anonymous Antwerps liedboek
1548 Matthijs de Castelein De const van rhetoriken
ca. 1550 Joos Lambrecht Naembouck

Dutch Golden Age

year author title
1554 Menno Simons Uytgangh ofte bekeeringhe
1557 Ambrosius Zeebout Tvoyage van Mher Joos van Ghistele
1560 Desiderius Erasmus Lof der Zotheid (Dutch translation of Erasmus's Latin version Moriae Encomion, 1511)
1561 Eduard de Dene Testament rhetoricael
1562 anonymous Het Offer des Heeren
1562 Anthonis de Roovere Rethoricale wercken (edited by Eduard de Dene)
1563–1564 Willem van Haecht Dwerc der Apostelen
1565 Lucas de Heere Den Hof ende Boomgaert der Poësien[2]
1565–1574 Godevaert van Haecht Kroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders
1566 Pieter Datheen De Psalmen Davids
1566 Lodovico Guicciardini Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1566–1568 Marcus van Vaernewyck Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
1568 Johan Radermacher Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
ca. 1568 Jan van der Noot Het bosken
1569 anonymous Historie van broer Cornelis
1569 Philips van Marnix van Sint Aldegonde De bijencorf der H. Roomsche Kercke
1574 Hans Vanacker Geuzenliedboek
1574 Marcus van Vaernewyck De historie van Belgis
1576–1579 Andries Vierlingh Tractaet van dyckagie
1581 Pontus de Heuiter Nederduitse orthographie
1581 anonymous Plakkaat van Verlatinge
1581 Willem van Oranje Apologie
1584 H.L. Spiegel Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1584 Justus Lipsius Twee boecken vande stantvasticheyt
1585 Simon Stevin De Thiende
1585 D.V. Coornhert Zedekunst dat is wellevenskunste
1586 Simon Stevin Uytspraeck van de weerdichheyt der Duytsche tael
1588 Lucas Jansz Waghenaer Spiegel der zeevaert
1590 Simon Stevin Het burgherlyck leven
1591 Dirck Adriaensz. Valcooch Den reghel der Duytsche schoolmeesters
1596 Jan Huyghen van Linschoten Itinerario (Travelogue)
1598 Gerrit de Veer Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien
1599 C. Kiliaan Etymologicum Teutonicae Linguae
17th century Passchier de Fyne [nl] Het leeven en eenige bysondere voorvallen
1604 Karel van Mander Het schilder-boeck
1605–1608 Simon Stevin Wisconstighe gedachtenissen
1610 Willem Baudartius Morghen-wecker der vrye Nederlantsche Provintien
1610 Hugo de Groot Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique
1612 Jacob van der Schuere Nederduytsche spellinge
1612 Willem Meerman Comoedia vetus
1613 Justus de Harduwijn De weerliicke liefden tot Roose-mond
1614 Roemer Visscher Sinnepoppen
1614 H.L. Spiegel Hert-spiegel
1616 Daniël Heinsius Nederduytsche poemata
1618 Nicolaus Mulerius Hemelsche trompet morgenwecker
1619 Jacob Cats Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre
1620 Anthoni Smyters Epitheta
1623 anonymous Zeeusche Nachtegael
1625 Hugo de Groot De iure belli ac pacis
1625 Jacob Cats Houwelick
1626 Adriaen Valerius Nederlandtsche gedenck-clanck
1630 D.V. Coornhert Works (3 parts)
1630 Jacobus Revius Over-Ysselsche sangen en dichten (Songs and poems from Overijssel)
1631 Salomon de Bray Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt
1632 C. Barlaeus Mercator sapiens
1637 Jacob Cats Trouringh
1637 anonymous Biblia, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Statenvertaling)
1641 Jan Adriaansz Leeghwater Haerlemmermeerboeck
1642–1647 P.C. Hooft Nederlandsche Historien
1642 Philips Angel Lof der schilder-konst
1644 Dirck Pietersz. Pers Cesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants
1644 Johan de Brune Wetsteen der vernuften
1646 A. Poirters Het masker van de wereldt afgetrocken
1646 Willem Bontekoe Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge (Travelogue)
1649 A.L. Kok Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst (Dutch literary art)
1650 anonymous 't Muyder-spoockje
1651 Jeremias de Decker Goede vrydag ofte Het lijden onses heeren Jesu Christi
1652 anonymous Het Hollants wijve-praetjen
1652–1662 Jan van Riebeeck Dagverhaal
1652 Anna Maria van Schurman Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica
1653 Constantijn Huygens Hofwijck (Poem written about the estate)
ca. 1657 Jan Zoet 't Groote visch-net
1657 Joannes Six van Chandelier Poësy
1658 Johannes Amos Comenius Portael der saecken en spraecken
1659 Abraham Palingh 't Afgerukt mom-aansight der tooverye
1660 Johan van Beverwijck Schat der gesontheyt
1660 Joan Baptista van Helmont Dageraed
1662 Pieter de la Court Interest van Holland, ofte gronden van Hollands-Welvaren
1662 Cornelis de Bie Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst
1667 Constantijn Huygens Zee-straet
1668 Adriaan Koerbagh Een bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet
1669 Aernout van Overbeke Geestige en vermaecklycke reijs beschrijving naar Oost-Indiën
1671 Jan Luyken Duytse lier
1671 Johan de Witt Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten
1672 anonymous Hollants venezoen, en geopent voor de liefhebbers van 't vaderlandt
1672 anonymous D'oprechte Oranje oogen-salf
1677 Baruch Spinoza Posthumously published writings
1677 Andries Pels Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast
1677 Baruch Spinoza Ethica
1678 Willem G. van Focquenbroch Afrikaense Thalia
1678 Cornelis Bontekoe Tractaat van het excellenste kruyd thee
1678 Samuel van Hoogstraten Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt
1681 anonymous 't Amsterdamsch hoerdom
1682 Hieronymus Sweerts oddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen
1682 Geeraardt Brandt The Life of Joost van den Vondel
1687 Lieven van Waarmond Hollands koors
1687 Geeraardt Brandt The Life and Deeds of the Lord Michiel de Ruyter
1688 Josseph de la Vega Confusion de Confusiones
1690 Govert Bidloo Ontleding des menschelyken lichaam
1690 Jan van der Heyden Description of newly invented and patented fire hoses, now being used in Amsterdam
1690 Nicolaas Witsen Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier
1691 Johannes Duijkerius The Life of Philopater
1691–1693 Balthasar Bekker De betoverde wereld
1692–1702 Pieter Rabus De boekzaal van Europe
1695 Nicolaas Heinsius Den vermakelyken avanturier

18th century

year author title
1700 anonymous De kloekmoedige land en zee-heldin
1703 Frederik van Leenhof Den hemel op aarden
1705 Lukas Rotgans Eneas en Turnus
1705 Bernard Mandeville The Grumbling Hive, or Knaves Turn'd Honest
1707 Gérard de Lairesse Groot schilderboek
1708 Lukas Rotgans Boerekermis
1708 Jan Luyken Beschouwing der wereld
1708 Hendrik Smeeks Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes
1710 Lambert ten Kate Hz. Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche
1710 anonymous Nederduitse en Latynse keurdigten
1711 Jakob Zeeus De wolf in 't schaepsvel
1711 Cornelis de Bruyn Reizen over Moskovie
1714 Pieter Langendijk Het wederzyds huwelyksbedrog
1714 Jan Luyken Geestelyke brieven
1716–1722 H.K. Poot Mengeldichten
1718–1721 Arnold Houbraken De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 parts)
1719 Balthazar Huydecoper Achilles
1720 Lambert Bidloo Panpoëticon Batavum
1720 anonymous Het groote Tafereel der dwaasheid
1720 Bernard Nieuwentijt Het regt gebruik der werelt beschouwingen
1723 Lambert ten Kate Hz. Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (2 parts)
1730 Balthazar Huydecoper Proeve van taal- en dichtkunde
1731–1735 Justus van Effen De Hollandse Spectator
1733 anonymous Nieuwe verhandeling vande hoofsche welgemanierdheyt
1737 Jan Swammerdam Bybel der natuure of historie der insecten (2 parts)
1741 Herman Boerhaave Kortbondige spreuken wegens de ziektens
1742 Willem van Haren Leonidas en Lierzangen
1744 Fredericus Ruysch Alle de ontleed- genees- en heelkundige werken
1746 anonymous De volmaakte Hollandsche keuken-meid
1746 Albertus Frese & Christiaan Schaaf De electriciteit; of Pefroen
1748 anonymous De weergalooze Amsterdamsche kiekkas
1749–1759 Petrus Loosjes Azn & Jan Wagenaar Vaderlandsche historie
1754 anonymous Karmans kermis-wensch
1756 Jan Willem Kals Neerlands hooft- en wortelsonde
1763–1774 Various De Denker (Magazine in 12 issues)
1766 R.M. van Goens 'Vrymoedige bedenkingen over de vergelyking der oude dichteren met de hedendaegschen'
1766 Juliana Cornelia de Lannoy Aan mynen geest
1769 Onno Zwier van Haren Agon
1769 J. le Francq van Berkhey Natuurlyke historie van Holland. Eerste deel
1770 Petrus Camper Berigt van den zaaklyken inhoud van twee lessen
1773 anonymous Het boek der psalmen
1775 anonymous Ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer
1777–1779 J.F. Martinet Katechismus der natuur (4 parts)
1778–1782 Hieronymus van Alphen Kleine gedigten voor kinderen
1779 J.F. Martinet Kleine katechismus der natuur voor kinderen
1780 Willem van Hogendorp Kraspoekol, jegens de slaaven
1781 Aagje Deken & Betje Wolff Economische liedjes
1781 Martinus van Marum Schets der elektriciteit-kunde
1781 J.H. Swildens Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd
1781 Joan Derk van der Capellen tot den Pol Aan het volk van Nederland
1781 Simon Stijl The Life of Jan Punt
1782 Aagje Deken & Betje Wolff Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1782 Willem Emmery de Perponcher Onderwijs voor kinderen
1782 Jacobus Bellamy Songs of my youth
1783 Rhijnvis Feith Julia
1784–1793 Rhijnvis Feith Letters over various subjects (6 parts)
1784–1786 A. Mens Jansz De Poetische Spectator
1786 Marten Corver Tooneel-aantekeningen
1788 Johannes Kinker De Post van den Helicon
1788 Jan-Baptist Chrysostomus Verlooy Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden
1788–1797 Willem Anthonij Ockerse Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (3 delen)
1789 anonymous De zingende Kees
1789–1807 anonymous Volks-liedjens
1792 Gerrit Paape Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
1794 Herman Willem Daendels Aan zyne Geldersche en Overysselsche landgenooten
1794 Elisabeth Maria Post Songs of Love
1797 Matthijs Siegenbeek Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid
1798 anonymous Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk

19th century

year author title
1800 Hendrik van Wijn Historische en letterkundige avondstonden
1805 Petrus Weiland Nederduitsche spraakkunst
1806 Jacob Haafner Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon
1809 Willem Bilderdijk De kunst der poëzy
1810 Jeronimo de Vries Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde
1818 J.F. Willems Aen de Belgen. Aux Belges
1818 Johannes van den Bosch Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering, en de belangrijke voordeelen eender algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener Landbouwende Kolonie in deszelfs Noordelijk gedeelte
1818 Johannes van den Bosch Nederlandsche bezittingen in Azia
1819–1824 J.F. Willems Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde
1820 Lodewijk Napoleon Bonaparte Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland (3 parts)
1821–1827 P.G. Witsen Geysbeek Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (6 parts)
1823 Isaäc da Costa Bezwaren tegen den geest der eeuw
1824 Willem de Clercq Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?
1825 Jacob Eduard de Witte Fragmenten uit de roman van mijn leeven
1830–1862 A.H. Hoffmann von Fallersleben Horae Belgicae
1831 anonymous De Belgische grondwet van 7 februari 1831
1832–1853 Willem Bilderdijk Geschiedenis des vaderlands
1832 Aarnout Drost Hermingard van de Eikenterpen
1834–1835 Van Engelen, with van Martinet, Nomsz, P. Loosjes, Dr. Simon de Vries & Hoffham De muzen
1835–1847 G. Groen van Prinsterer Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (Première série)
1835 Jacob Geel Gesprek op den Drachenfels
1836 Jacob van Lennep De roos van Dekama
1837–1846 J.F. Willems Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands
-1837 Various De Gids (Magazine)
1838 J.F. Oltmans De schaapherder
1838 Hendrik Conscience De Leeuw van Vlaanderen
1840 A.L.G. Bosboom-Toussaint Het huis Lauernesse
1842–1866 Jean Baptiste David Vaderlandsche historie (11 parts)
1842–1844 Various Braga: dichterlijke mengelingen (magazine)
1843 C.E. van Koetsveld Schetsen uit de pastorij te Mastland
1845 Hendrik Conscience Geschiedenis van België
1847 G. Groen van Prinsterer Ongeloof en revolutie
1850 F.A. Snellaert Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
1851 C.W. Opzoomer De weg der wetenschap
1851 Friedrich Kaiser De geschiedenis der ontdekkingen van planeten
1852 Willem Gerard Brill Nederlandsche spraakleer (3 parts)
1854 W.R. van Hoëvell Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet
1857 Christiaan Kramm De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd (Biographies of Dutch and Flemish artists, sculptors, engravers, and architects)
1857 W.J. Hofdijk Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
1858–1862 P.J. Harrebomée Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal
1858 Petrus Weiland Kunstwoordenboek (3rd edition)
1858 Cd. Busken Huet Letters over the Bible
1859 W.A. Holterman De lucht
1859 De Schoolmeester Letters from the Schoolmaster
1860 Multatuli Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
1860 Philippus Wilhelmus van Heusde De Socratische school of Wijsgeerte voor de negentiende eeuw (3rd revised edition)
1861 J. Wolbers Geschiedenis van Suriname
1861 Jan Pieter Heije Al de kinderliederen
1861 Jan de Pottre Dagboek 1549-1602 (edited by B. de St. Genois)
1861–1863 Isaäc da Costa Complete Works (edited by J.P. Hasebroek)
1862–1877 Multatuli Ideën (7 parts)
1863 J.J. Cremer Fabriekskinderen
1863–1913 R.C. Bakhuizen van den Brink Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren (5 parts)
1864 I.M. Calisch & N.S. Calisch Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
1865 Jacob van Lennep De vermakelijke spraakkunst
1866 J.J.L. ten Kate De schepping
1867–1868 Jan ter Gouw & Jacob van Lennep De uithangteekens
1868–1885 Cd. Busken Huet Litterarische fantasien en kritieken (26 parts)
1868 Cd. Busken Huet Lidewyde
1869 Willem de Clercq From his Diary (edited by Allard Pierson)
ca. 1870 Anton Bergmann Ernest Staas
1870 Willem van Hildegaersberch Poems (editors W. Bisschop & E. Verwijs)
1871–1925 C.P. Hooft Memoires and advice (2 parts, edited by H.A. Enno van Gelder)
1871 Jan ter Gouw De volksvermaken
1872 P.A.S. van Limburg Brouwer Akbar
1872 Jan Rudolf Thorbecke Historical sketches
1872 Multatuli Millioenen-studiën
1872 J. van Vloten Dutch baker's and children's rhymes
1872 anonymous Thet Oera Linda Bok (edited by J.G. Ottema)
1873 Jan Hendrik Wijnen Child factory workers
1874 Johan Winkler Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon (2 parts)
1875–1897 H.P.G. Quack De socialisten: Personen en stelsels
1875–1884 Jacobus Craandijk Wandelingen door Nederland met pen en potlood (7 parts)
1876–1888 Constantijn Huygens jr. Journals 1673-1696 (4 parts)
1876 R. van der Meulen Bibliography of technical arts and sciences 1850-1875
1876 J. Beckering Vinckers De onechtheid van het Oera Linda-Bôk
1876 François HaverSchmidt Family and friends
1876 Gerard Bilders Letters and Diary
1877 Mina Kruseman My Life
1877 B.H. Lulofs The art of oral presentation or outward gentility
1877 Eugène Fromentin The last great school of painting
1878–1881 John Lothrop Motley The Rise of the Dutch Republic (12 parts in revised edition)
1878 David Bierens de Haan Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden
1878 J.H. van 't Hoff De verbeeldingskracht in de wetenschap
1879 Alexander (prins der Nederlanden) Een vermoedelijk slotwoord
ca. 1880 Hendrik Conscience History of my youth
1880 Christiaan Snouck Hurgronje Het Mekkaansche feest
-1881 Various Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde (Magazine)
1882–1890 Taco H. de Beer Onze volkstaal
1882 Heike Kamerlingh Onnes The value of quantitative research in Physics
1882 Albrecht Rodenbach Gudrun
1882 A.W. Engelen Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte
1882-84 Cd. Busken Huet Het land van Rembrand (The land of Rembrandt)
1882 Onno Harmensz Sytstra & Pieter Jelles Troelstra It jonge Fryslân
1883–1885, 1928 Jan Izaak van Doorninck & A. de Kempenaer Pseudonyms and Anonymous Dutch and Flemish writers identified (3 parts)
1885–1943 Various De Nieuwe Gids (Magazine)
1885 Frederik van Eeden Grassprietjes (published under the pseudonym Cornelis Paradijs)
1885 Willem Einthoven Stereoscopie door kleurverschil
1886 Willem Kloos & Albert Verwey De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek
1887 P.A. Daum Goena-goena
1887 Lodewijk van Deyssel A Love
1887 anonymous The labor census of 1887
1887 B.J. Stokvis Nationaliteit en natuurwetenschap
1887 S.E.W. Roorda van Eysinga Uit het leven van Koning Gorilla
1888–1891 F. Jos. van den Branden & J.G. Frederiks Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Biographical dictionary of North and South Netherlandish Literature)
1888 Jac. Schoondermark Treatment of constipation with electricity
1888–1950 Christiaan Huygens Complete Works (22 parts)
1889 Herman Gorter Mei (Poem)
1889 F.A. Stoett Middle Dutch Speech and Syntax
1890 C.A. Verrijn Stuart Ricardo en Marx
1891 C.J. Kieviet From the Life of Dik Trom
1891 Louise Stratenus De opvoeding der vrouw
1892 Georges Rodenbach Bruges-la-Morte
1892 Frans Coenen Boredom
1892 C.J. Kieviet Fulco de minstreel
1892–1896 C.H. den Hertog Dutch Speech
1893 Pim Mulier Winter sport
1893–1903 H.J.A.M. Schaepman Menschen en boeken: verspreide opstellen (5 parts)
1893–1901 Various Van Nu en Straks (Magazine)
1894 Marcellus Emants Een nagelaten bekentenis
1894 anonymous Middle Dutch medical prescriptions and treatments
1895 Émile Verhaeren Poems
1896 Charles de Coster The Legend of Uilenspiegel (translation by R. Delbecq)
1897 Justus van Maurik Indrukken van een 'Tòtòk'
1897–1899 H.T. Colenbrander De patriottentijd (3 parts, about the Dutch Patriots)
1897 Eli Heimans & Jac. P. Thijsse Hei en dennen
1897 Hans Bontemantel The Government of Amsterdam
1897 Cécile de Jong van Beek en Donk Hilda van Suylenburg
1898 Tobias Michael Carel Asser Institut de Droit International: session de La Haye
1898 Christiaan Eijkman Over gezondheid en ziekte in heete gewesten
1898–1909 Geryt Potter van der Loo Johan Froissart's Cronyke van Vlaenderen (edited by N. de Pauw)
1899 Robert Fruin Ten years from the Eighty Years' War

20th century (up to 1930s)

year author title
1899 Abraham Kuyper Het calvinisme. Zes Stone-lezingen
1900 Bernard Canter Twee weken bedelaar
1900 Top Naeff School-idyllen
1900 Herman Heijermans Op hoop van zegen
1900 Louis Couperus De stille kracht
1901 J. te Winkel History of the Dutch language
1901 H.A. Lorentz Visible and Invisible motion
1902 Betsy Perk Jacques Perk
1902 Johann Bernard Krier De wellevendheid (Dutch edition by A.F. Diepen)
1902 Henriette Roland Holst-van der Schalk Capital and Labor in the Netherlands
1902 Hugo de Vries Theorie en ervaring op het gebied der afstammingsleer
1903 August De Winne Door arm Vlaanderen
1903 Guido Gezelle Dichtwerken
1904 Jac. P. Thijsse Het vogeljaar
1904 Jacob Israël de Haan Pijpelijntjes
1904 C.C. van de Graft Middle Dutch history songs
1904 Aagje Deken & Betje Wolff Letters by Betje Wolff & Aagtje Deken (edited by Joh. Dyserinck)
1904 Gustaaf Vermeersch De last
1905 Jacob Israël de Haan Open brief aan P.L. Tak
1905 Margo Scharten-Antink Sprotje
1906–1909 Paul Fredericq Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging
1906 Louis Couperus Van oude menschen, die voorbijgaan…
1906 Nico van Suchtelen Quia absurdum
1907–1995 Various De Nieuwe Taalgids (Magazine)
1908–1909 André de Ridder & Herman Robbers Our writers sketched in their life and works (2 parts)
1908 K. de Boer & J. Veldkamp Kun je nog zingen
1909 Anna de Savornin Lohman Memoires
1909 Eli Heimans, Hein Willems Heinsius and Jac. P. Thijsse Illustrated Flora of the Netherlands
1909 J.D. van der Waals Over de vraag naar de meest fundamenteele wetten der natuur
1909 G.J.P.J. Bolland Zuivere rede en hare werkelijkheid
1910 Ferdinand Domela Nieuwenhuis From Christian to Anarchist
1911–1917 Constantijn Huygens Letters (edited by J.A. Worp in 6 parts)
1911–1937 P.J. Blok & P.C. Molhuysen New Dutch Biographical Dictionary (10 parts)
1911 Geerten Gossaert Experiments
1912 M.J. Brusse Het rosse leven en sterven van de Zandstraat
1913 H.P.G. Quack Memories from the life of Mr. H.P.G. Quack 1834-1913
1914–1917 Herman Daniël Benjamins & Joh. F. Snelleman Encyclopaedia of Nederlandsch West-Indië
1914 K.H. Roessingh The Modern Theology in the Netherlands
1914 D.A. Stracke Arm Vlaanderen (Poor Flanders)
1914 Vincent van Gogh Letters to his brother (3 parts, edited by J. van Gogh-Bonger)
1914–1918 Virginie Loveling In oorlogsnood (War diary)
1915 Jos. Schrijnen Nederlandsche volkskunde (2 parts)
ca. 1915 D. Turkenburg Turkenburg's handbook for growing vegetables in the wild
1915 Frits Zernike De mechanica der kleinste deeltjes
1915–1916 Stijn Streuvels In oorlogstijd (War diary)
1915 J.B. Schuil De A.F.C.-ers
1915 Herman Gorter Het imperialisme
1915 Gerardus Heymans Het psychisch monisme
1915 M.H.J. Schoenmaekers Het nieuwe wereldbeeld
1915 Various Gids voor iedereen (Magazine)
1916 Albert Verwey Holland en de oorlog
1916–1917 Jan Ligthart Verspreide opstellen
1916 René de Clercq De noodhoorn
1916 Felix Timmermans Pallieter
1916 Johanna Breevoort Stomme zonden
1917 Daan Boens Van glorie en lijden
1917 H.J.E. Endepols & Jac. van Ginneken De regenboogkleuren van Nederlands taal
1917–1932 Various De Stijl (Magazine)
1918 J.A. Worp Een onwaerdeerlycke vrouw (Letters and verses to and from Maria Tesselschade)
1918 August van Cauwelaert Liederen van droom en daad
1919 W.G. van de Hulst Peerke en z'n kameraden
1919 Johan Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen
1920 Wies Moens Letters from prison
1920 Filip de Pillecyn & Jozef Simons Onder den hiel
1920 Ernest Claes De Witte [nl]
1920 J.A. Worp History of the Amsterdam schouwburg 1496-1772
1920 Constant van Wessem De muzikale reis
1922–1927 J. te Winkel De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (7 parts)
1922 Jac. van Ginneken De roman van een kleuter
1922 Ferdinand Domela Nieuwenhuis Handboek van den vrijdenker
1923 Pieter Zeeman Metingen in een spektroskopisch laboratorium en de bouw der atomen
1923 Johan Fabricius De Scheepsjongens van Bontekoe
1923 J. Verdam Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal (4th edition)
1923 Chr. van Abkoude Kruimeltje (later made into the film Little Crumb)
1923 Jozef Simons Eer Vlaanderen vergaat
1923–1925 F.A. Stoett Dutch proverbs and sayings (4th edition)
1923 André Jolles Bezieling en vorm
1923–1924 P.J. Blok History of the Dutch people (4 parts, 3rd revised edition)
1924 Aletta Jacobs Memoires of Dr. Aletta H. Jacobs
1924 Johan Huizinga Erasmus
1925 Jo van Ammers-Küller De opstandigen
1925 Reinier van Genderen Stort Kleine Inez
1925 Carry van Bruggen Hedendaagsch fetischisme
1925–1928 A.M. de Jong Merijntje Gijzen's jeugd
1925 I.J. Brugmans De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870)
1926 Th.H. van de Velde Het volkomen huwelijk
1926 Johanna Greidanus Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie
1927–1931 Pieter Jelles Troelstra Gedenkschriften
1927 G.G. Kloeke De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten
1927–1937 Joost van den Vondel Complete Works (10 parts, WB-edition)
1927 Leonard Roggeveen De ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling
ca. 1928 anonymous Officieele gids voor de Olympische Spelen ter viering van de IXe Olympiade
1928–2001 Hugo de Groot Letters (17 parts)
1929 Willem Pijper De quintencirkel
1929 Amaat Burssens Een Vlaming op reis door Kongo
1929 Matthijs Vermeulen Klankbord
1929 Joris van den Bergh Te midden der kampioenen
1930–1933 Maurits Basse De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930
ca. 1930 anonymous Handboek van den soldaat (KAJ Brussel)
1930 Ina Boudier-Bakker De klop op de deur
1930 J. Slauerhoff Schuim en asch
1931 Madelon Szekely-Lulofs Rubber
1931 C. Elsbach, H.T. de Graaf, H.J. Jordan, K.F. Proost & G.H. van Senden Encyclopaedisch handboek van het moderne denken (2 parts)
1931 Albert Helman De stille plantage
1932–1933 Various Links richten
1932 Theo Thijssen Het taaie ongerief
1932–1935 Various FORUM Maandschrift voor Letteren en Kunst
1932 Alexander Cohen In opstand
1932–1934 J.G.M. Moormann De geheimtalen
1932 E.P.F. Morlion Filmkunst (special edition Dietsche Warande en Belfort)
1932 Jan Engelman Tuin van Eros
1933 Maurits Dekker Roodboek
1933 Arthur van Schendel De waterman
1933 Maurits Sabbe Brabant in 't verweer
1933 Willem Elsschot Kaas (Cheese)
1933 Albert Helman Talking film
1933 E. du Perron Hours with Dirk Coster
1934 Wilhelmina Hendrika de Groot en Fréderique Mathilde Stoll Recipes of the Huishoud school on the Laan van Meerdervoort in The Hague
1934 Antoon Coolen Village on the river
1934 Julius Röntgen Letters
1934 Willem de Sitter Kosmos
1934 Franz de Backer Longinus
1934 Jan Romein & Annie Romein-Verschoor De lage landen bij de zee
1935–1936 Herman Dooyeweerd De wijsbegeerte der wetsidee
1935 Anne de Vries Bartje
1935 Max Euwe & Albert Loon Oom Jan leert zijn neefje schaken
1935 Jacob Bicker Raye Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772 (edited by F. Beijerinck & M.G. de Boer)
1935 Johannes Nowee & Paulus Nowee Arendsoog

For the rest of the 20th century and works from the 21st century, see the second half of the list.

See also

References

  1. ^ "1000 sleutelteksten uit de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen". Dbnl.org. 1940-11-26. Retrieved 2012-04-18.
  2. ^ D'Heere, Lucas (29 July 2017). "Den hof ende boomgaert der poesien, inhoudende menigherley soorten van poetijckelijcke blommen: dat is verscheyden materien, gheestelijcke, amoureuse, boerdighe &c. Oock diversche schoon sententien, inventien ende manieren van dichten [...]". by David VVachtendonck, voor Danel de Keyser[...] – via Google Books.
This page was last edited on 17 February 2021, at 01:49
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.